مدارک لازم جهت ثبت نام

  • کپی کارت ملی و شناسنامه
  • تکمیل فرم ثبت نام ( در محل نمایندگی )
  • اصل فیش پرداختی در وجه شرکت پاکرو سبز قشم به مبلغ مربوطه موجود در فرم شرایط فروش ( پرداخت حضوری ونقدی در محل عاملیت مجاز امکان پذیر میباشد )
  • امضاء کلیه نسخه های قرارداد توسط مشتری و دریافت نسخه مشتری با امضاء و مهر نمایندگی مجاز فروش محل ثبت نام