۱۱/۰۹/۱۳۹۶

بازدید و نشست های خبری در غرفه پاکرو

نشست خبری با حضور معاون وزیر صنعت در امور نمایشگاهی و اصحاب رسانه

بازدید و نشست اعضای کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران ،اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی ،مدیر کل پارلمانی وزیر بهداشت در غرفه پاکرو

بازدید استاندار اعضای شورای شهر ،نمایندگان مجلس از غرفه پاکرو سیکلت