شبکه عاملیت های مجاز

مدارك مورد نیاز جهت اعطای عاملیت مجاز

 • كپی شناسنامه و كارت ملی
 • دو قطعه عكس متقاضی
 • جواز كسب تعمیراتی و نمایشگاهی
 • گواهی عدم سوء پیشینه
 • گواهی عدم اعتیاد
 • سند مالكیت ملك معرفی شده
 • ارائه اساسنامه شركت(برای متقاضیانی كه شخصیت حقوقی دارند)
 • ارائه آگهی روزنامه رسمی (برای متقاضیانی كه شخصیت حقوقی دارند)
 • ارائه مدارك توان مالی كافی جهت احداث و استاندارد سازی(گردش حساب شش ماه و نامه عدم وجود چك برگشتی)
 • نقشه هوایی و پلان ملك مورد نظر
 • ارائه وثیقه ملكی یا تضمین بانكی

دریافت فایل شرایط اخذ عاملیت مجاز