شبکه عاملیت های مجاز

مدارک مورد نیاز جهت اعطای عاملیت مجاز

 • کپی شناسنامه و کارت ملی
 • دو قطعه عکس متقاضی
 • جواز کسب تعمیراتی و نمایشگاهی
 • گواهی عدم سوء پیشینه
 • گواهی عدم اعتیاد
 • سند مالکیت ملک معرفی شده
 • ارائه اساسنامه شرکت(برای متقاضیانی که شخصیت حقوقی دارند)
 • ارائه آگهی روزنامه رسمی (برای متقاضیانی که شخصیت حقوقی دارند)
 • ارائه مدارک توان مالی کافی جهت احداث و استاندارد سازی(گردش حساب شش ماه و نامه عدم وجود چک برگشتی)
 • نقشه هوایی و پلان ملک مورد نظر
 • ارائه وثیقه ملکی یا تضمین بانکی

دریافت فایل شرایط اخذ عاملیت مجاز