امور مشتریان

مدیریت ارتباط با مشتریان

شرکت پاکرو نماینده رسمی هیوندای موتور کمپانی در ایران، به منظور تعامل بیشتر با مشتریان و با هدف ارتقای سطح رضایت مشتریان، اقدام به توسعه واحد ارتباط با مشتریان (CRM) نموده است.

رویکرد استراتژیک واحد ارتباط با مشتریان

نظر به استراتژی های تدوین شده و اهداف ترسیم شده در شرکت پاکرو در حوزه مشتریان، این واحد وظیفه دارد با رویکرد تعاملی و دو سویه با مشتری نسبت به تامین رضایت حداکثری مشتریان اقدام نماید.

وظایف عملکردی

بنابر استراتژی های تعیین شده در حوزه ارتباط با مشتریان شرکت پاکرو، این واحد با هدف استقرار و پیاده سازی استانداردهای حوزه ارتباط با مشتریان ISO 10002 و ISO 10004 برای تسهیل و تسریع برقراری ارتباط با مشتریان نسبت به ایفای وظابف خود به شرح زیر اقدام می نماید.

  • ایجاد بسترهای ارتباطی با مشتریان از کانال های تلفن ، ایمیل، پیامک و ... برای دریافت درخواست ها
  • هدف گذاری برای رسیدگی به درخواست ها در کوتاه ترین زمان قابل انجام در شرکت
  • برقراری ارتباط با مشتریان به منظور سنجش میزان رضایت ایشان از ارائه خدمات و با هدف بهبود فرآیندها و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات